Söderbergsföretagen förvärar Olssons Elektromekaniska AB

Nyheter, Referenser / Projekt

Olssons Elektromekaniska är en ledande aktör inom reservkraftverk med produkter som tryggar elkraftförsörjningen till bland annat kritiska samhällsfunktioner när ordinarie försörjning inte fungerar. Med förvärvet bildar Söderbergföretagen ett nytt affärsområde, Elkraft, där även företaget Elisolation ingår. Därmed stärker Söderbergföretagen sin närvaro inom segmentet, och ser stora möjligheter för fortsatt tillväxt. Inte minst genom kompetensen hos Olssons Elektromekaniskas erfarna personal

För mer information, se pressmeddelande nedan.

Pressmeddelande 2021-01-15

Sala Närsjukhus

Nyheter, Referenser / Projekt

Sallén valde Olssons som leverantör av reservkraften till Sala Närsjukhus.

Projektet omfattar leverans av 3st reservkraftsaggregat på vardera 550kVA med tankar för 7 dygns drift vid 2x500kVA samt alla övrig kringutrustning.

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Nyheter, Referenser / Projekt

I januari 2019 gav Linjemontage oss förtroendet att utföra automatikbyte på den befintliga reservkraften på Ryhovs Sjukhus. Automatikbytet var en del i ett större projekt som Linjemontage fått i uppdrag att utföra.

I vårt uppdrag ingick att byta automatik på 4st befintliga aggregat samt ett nytt gemensamt styrskåp som ska hantera de två nya huvudställverken samt det befintliga fram tills alla stationer är överlagda till de nya ställverken.

Projekteringen påbörjades redan under våren, genomförandet var planerat till maj 2020 men fick skjutas fram pga. av pandemin. Vi började som vanligt att gå igenom de befintliga underlagen i detalj och mycket tid och resurser gick åt för att ta fram en mycket detaljerad genomförande plan ihop med Linjemontage och Regionen.

Det kritiska i projektet var att hålla nere ombyggnadstiden. Sjukhuset skulle givetvis ha tillgång till reservkraft under ombyggnadstiden, men utan redundans. Under helgen och vardagar mellan klockan 22-06 klarar de sig på två reservkraftsaggregat. Det var de förutsättningarna vi planerade efter.

När trycket lättade på vården under försommaren fick vi klartecken att utföra automatikbytet i september. Vi började med att under augusti köra hela systemet uppkopplat i anläggningen så långt det gick, i simulerat läge i ihop med det nya laststyrsystemet och Citect som också skulle implementeras under automatikbytet. Efter den samordnade provningen kördes en FAT ihop med slutkunden för att stresstesta systemen samt säkerställa att alla funktioner etc. tolkats rätt och göra eventuella förändringar innan det var skarpt läge. Även detta gjords på anläggningen.

Under 10 intensiva dagar i september utfördes automatikbytet. Tack vare all erfarenhet från tidigare projekt, ett grundligt förarbete på alla plan, en väl genomarbetad genomförandeplan, ett mycket bra samarbete inom projektorganisationen och mycket kompetent personal i alla led gick allt som planerat.

Nynäshamns Kommun ny mottagningsstation och 2st containrar

Nyheter, Referenser / Projekt

Nynäshamns kommun har tecknat avtal på en ny mottagningsstation till Reningsverket samt 2st reservkraftscontainrar till två pumpstationer.

Mottagningsstationen omfattar:

-Markarbete

-Prefab betonghus

-Högspännings och lågspännings ställverk

-1st reservkrafts aggregat på 1,25MVA med all kringutrustning

-Transformater 1,25MVA 22kV/0,4V

I entreprenaden ingår även omläggning av kraften på verket till den nya stationen. Samt allt mark och inkopplingsarbete vid pumpstationerna för de två reservkraftscontainrarna.

Sydvatten Ringsjöholms pumpstation

Nyheter, Referenser / Projekt

Vi är stolta att ännu en gång få leverera trygg reservkraft till Sydvatten!

2014 installerade vi ett nytt aggregat samt bytte automatik på två befintliga aggregat från 1989. Vattenförbrukningen ökar stadigt i takt med att samhället växer och nu har vi som sagt fått ytterligare ett projekt till Sydvatten.

I detta projektet byts reservkraften ut till tre större aggregat på 920kVA, för att klara den ökade förbrukningen samt för ökad redundansen. I projektet ingår även byte av stepup trafo för att klara den högra reservkrafts kapaciteten samt byte av generatorbrytare. Allt kablage mellan husen byts också ut.

Precis som på Ringsjöverket skapar det stora problem för Sydvattens process om stationen står spänningslös i mer än 15min. Temporär reservkraft hyrs in som automatiskt startar vid ett eventuellt strömavbrott för att säkra anläggningen under ombyggnadstiden.

Karolinen i Karlstad

Nyheter, Referenser / Projekt

Under hösten 2019 gjorde vi en inventering av kundens anläggning där vi tog fram förslag på åtgärder för att öka redundansen i den.

I mars beställde kunden automatikbyte på två aggregat, ett nytt gemensamt skåp, samt utbyte/ombyggnad för att öka redundansen på sin reservkraftsanläggning. Planen var att arbetet på plats skulle genomföras under juni/juli.

En måndag i slutet på april ringer kunden och är minst sagt stressad eftersom automatiken på deras reservkraft har börjat ”bete sig som ett flipper spel”. Vi guidar dem på telefon och ger dem tips för att hantera den omedelbara krisen samt hur de kan starta upp reservkraften i manuellt läge i händelse av strömavbrott. Samtidigt involveras flera kollegor för att tittar på olika alternativ på lösningar. Det beslutas runt lunch att den snabbaste lösningen för att säkra den reservkrafsmatade delen i huset är en temporär reservkraft.

Ett av våra hyr aggregat står i Hässleholm och ska bli ledigt på tisdag kvällen. Efter ett antal telefonsamtal är frakt bokad på kablage som är på plats under tisdagen, elkonstruktion startas för att ta fram inkopplingsunderlag. Det planeras om så provaren som ska vara i Hässleholm åker till Karlstad nästkommande dag för att sätta sig in i anläggningen, förbereda omprogrammering samt dra ut kablage etc. ihop med kundens tekniker.

På onsdagen anlände aggregatet och driftsätts på kvällen när verksamheten minskat i huset.

Vi mobiliserade våra krafter och fick en minst sagt nöjd kund!


Nu tittar vi på om vi kan planera om för att tidigarelägga arbetet på plats och minimera tid med den temporära reservkraften. Oavsett behöver inte projektet stressas fram och det ger oftast ett bättre slutresultat.

Karolinska Institutet

Nyheter, Referenser / Projekt

2011 byggdes en ny mottagningsstation till området, i samband med det skulle en befintlig station rivas för att göra plats till nya byggnader. Vi fick då uppdraget att flytta reservkraften från den station som skulle rivas till den nya stationen. I samband med detta skulle även automatiken bytas

Under slutet av 2019 tog kunden kontakt med oss eftersom de höll på att ”växa” ur reservkraften i ovan nämnda station. Effekt behovet skulle öka ganska kraftigt på kort tid så för att lösa den akuta bristen på reservkraft hyrde vi in ett aggregat som vi integrerade ihop med de två befintliga.

Parallellt arbetade vi tillsammans med kundens konsulter fram en lösning på en ny reservkraft och modifiering av byggnaden för att kunna maximera aggregatstorleken till ett så kostnadseffektivt värde som möjligt. Förutom det uppenbara med golv arean  hade vi ett 60m långt avgasrör som fick beräknas om på ett antal motorer så mottrycket inte blev för högt. Det fanns även begränsningar i hur mycket hålen i fasad kunde tas upp som både påverkade luftflöde, ljudkrav och transport öppning.

Det blev 2st 700kVA aggregat, en ny förrådstank, nya ljuddämpare, spjäll och ljudbekämpning på till och frånluft. Automatiken valde vi att behålla men skickas ned till oss när de befintliga aggregaten demonterats för komplettering av kommunikationskort samt provning ihop med de nya aggregaten.

Under själva bytet av reservkraften hyrs ytterligare två aggregat in för att ha fortsatt tillräcklig reservkrafts kapacitet och redundans.

Universitets Sjukhuset UMAS i Malmö

Nyheter, Referenser / Projekt

Regionfastigheter valde Olssons som entreprenör för byte av automatik på den befintliga reservkraften som levererades runt 2001-2002.

I projektet ingår att byta automatik på 8st reservkraftsaggregat samt 2st gemensamma automatikskåp. Hela bytet ska göras med Sjukhuset i full drift och utan minskad redundans på reservkraften.

Sydvatten Ringsjöverket

Nyheter, Referenser / Projekt

Under 2010 bytte vi automatik på de två aggregat som är installerade på Ringsjöverket, aggregaten installerades 1990.

Vi har nu fått förtroendet att byta ut dessa två aggregat mot tre nya lite större aggregat på 835kVA. Dels pga. åldern på de befintliga samt  för att öka redundansen på reservkraftsanläggningen.

I projektet ingår även komplettering av STV fack, utbyte av allt kablage m.m.

Eftersom det skapar stora problem för Sydvattens process om vattenverket står spänningslöst i mer än 15min hyrs temporär reservkraft in som automatiskt startar vid ett eventuellt strömavbrott för att säkra anläggningen under tiden ombyggnaden genomförs.

Ystad Sjukhus

Nyheter, Referenser / Projekt

Regionfastigheter valde Olssons som entreprenör av ny kraftförsörjningsanläggning. 

I projektet ingår

-Grundlig översyn och automatikbyte på 3st 1,4MVA aggregat.

-Installation av reservkraft med kringutrustning i ny byggnad

-Nytt HSP ställverk

-Nytt laststyrsystem

-Demontering av befintlig reservkraft, STV, tankar, kontrollutrustning etc.

-Ombyggnad och kompletteringar i befintliga understationer