Sydvatten Ringsjöholms pumpstation

Nyheter, Referenser / Projekt

Vi är stolta att ännu en gång få leverera trygg reservkraft till Sydvatten!

2014 installerade vi ett nytt aggregat samt bytte automatik på två befintliga aggregat från 1989. Vattenförbrukningen ökar stadigt i takt med att samhället växer och nu har vi som sagt fått ytterligare ett projekt till Sydvatten.

I detta projektet byts reservkraften ut till tre större aggregat på 920kVA, för att klara den ökade förbrukningen samt för ökad redundansen. I projektet ingår även byte av stepup trafo för att klara den högra reservkrafts kapaciteten samt byte av generatorbrytare. Allt kablage mellan husen byts också ut.

Precis som på Ringsjöverket skapar det stora problem för Sydvattens process om stationen står spänningslös i mer än 15min. Temporär reservkraft hyrs in som automatiskt startar vid ett eventuellt strömavbrott för att säkra anläggningen under ombyggnadstiden.

Karolinen i Karlstad

Nyheter, Referenser / Projekt

Under hösten 2019 gjorde vi en inventering av kundens anläggning där vi tog fram förslag på åtgärder för att öka redundansen i den.

I mars beställde kunden automatikbyte på två aggregat, ett nytt gemensamt skåp, samt utbyte/ombyggnad för att öka redundansen på sin reservkraftsanläggning. Planen var att arbetet på plats skulle genomföras under juni/juli.

En måndag i slutet på april ringer kunden och är minst sagt stressad eftersom automatiken på deras reservkraft har börjat ”bete sig som ett flipper spel”. Vi guidar dem på telefon och ger dem tips för att hantera den omedelbara krisen samt hur de kan starta upp reservkraften i manuellt läge i händelse av strömavbrott. Samtidigt involveras flera kollegor för att tittar på olika alternativ på lösningar. Det beslutas runt lunch att den snabbaste lösningen för att säkra den reservkrafsmatade delen i huset är en temporär reservkraft.

Ett av våra hyr aggregat står i Hässleholm och ska bli ledigt på tisdag kvällen. Efter ett antal telefonsamtal är frakt bokad på kablage som är på plats under tisdagen, elkonstruktion startas för att ta fram inkopplingsunderlag. Det planeras om så provaren som ska vara i Hässleholm åker till Karlstad nästkommande dag för att sätta sig in i anläggningen, förbereda omprogrammering samt dra ut kablage etc. ihop med kundens tekniker.

På onsdagen anlände aggregatet och driftsätts på kvällen när verksamheten minskat i huset.

Vi mobiliserade våra krafter och fick en minst sagt nöjd kund!


Nu tittar vi på om vi kan planera om för att tidigarelägga arbetet på plats och minimera tid med den temporära reservkraften. Oavsett behöver inte projektet stressas fram och det ger oftast ett bättre slutresultat.

Karolinska Institutet

Nyheter, Referenser / Projekt

2011 byggdes en ny mottagningsstation till området, i samband med det skulle en befintlig station rivas för att göra plats till nya byggnader. Vi fick då uppdraget att flytta reservkraften från den station som skulle rivas till den nya stationen. I samband med detta skulle även automatiken bytas

Under slutet av 2019 tog kunden kontakt med oss eftersom de höll på att ”växa” ur reservkraften i ovan nämnda station. Effekt behovet skulle öka ganska kraftigt på kort tid så för att lösa den akuta bristen på reservkraft hyrde vi in ett aggregat som vi integrerade ihop med de två befintliga.

Parallellt arbetade vi tillsammans med kundens konsulter fram en lösning på en ny reservkraft och modifiering av byggnaden för att kunna maximera aggregatstorleken till ett så kostnadseffektivt värde som möjligt. Förutom det uppenbara med golv arean  hade vi ett 60m långt avgasrör som fick beräknas om på ett antal motorer så mottrycket inte blev för högt. Det fanns även begränsningar i hur mycket hålen i fasad kunde tas upp som både påverkade luftflöde, ljudkrav och transport öppning.

Det blev 2st 700kVA aggregat, en ny förrådstank, nya ljuddämpare, spjäll och ljudbekämpning på till och frånluft. Automatiken valde vi att behålla men skickas ned till oss när de befintliga aggregaten demonterats för komplettering av kommunikationskort samt provning ihop med de nya aggregaten.

Under själva bytet av reservkraften hyrs ytterligare två aggregat in för att ha fortsatt tillräcklig reservkrafts kapacitet och redundans.

Universitets Sjukhuset UMAS i Malmö

Nyheter, Referenser / Projekt

Regionfastigheter valde Olssons som entreprenör för byte av automatik på den befintliga reservkraften som levererades runt 2001-2002.

I projektet ingår att byta automatik på 8st reservkraftsaggregat samt 2st gemensamma automatikskåp. Hela bytet ska göras med Sjukhuset i full drift och utan minskad redundans på reservkraften.

Sydvatten Ringsjöverket

Nyheter, Referenser / Projekt

Under 2010 bytte vi automatik på de två aggregat som är installerade på Ringsjöverket, aggregaten installerades 1990.

Vi har nu fått förtroendet att byta ut dessa två aggregat mot tre nya lite större aggregat på 835kVA. Dels pga. åldern på de befintliga samt  för att öka redundansen på reservkraftsanläggningen.

I projektet ingår även komplettering av STV fack, utbyte av allt kablage m.m.

Eftersom det skapar stora problem för Sydvattens process om vattenverket står spänningslöst i mer än 15min hyrs temporär reservkraft in som automatiskt startar vid ett eventuellt strömavbrott för att säkra anläggningen under tiden ombyggnaden genomförs.

Ystad Sjukhus

Nyheter, Referenser / Projekt

Regionfastigheter valde Olssons som entreprenör av ny kraftförsörjningsanläggning. 

I projektet ingår

-Grundlig översyn och automatikbyte på 3st 1,4MVA aggregat.

-Installation av reservkraft med kringutrustning i ny byggnad

-Nytt HSP ställverk

-Nytt laststyrsystem

-Demontering av befintlig reservkraft, STV, tankar, kontrollutrustning etc.

-Ombyggnad och kompletteringar i befintliga understationer

Sydvatten Vomb

Nyheter, Referenser / Projekt

Sydvatten har tecknat avtal på en ny reservkraftsanläggning till vattenverket i Vomb utanför Veberöd.

Entreprenaden omfattar förutom 4st reservkrafts containrar på 1,5MVA med stepup transformatorer till 22kV, samt:

-Ett tankhus som rymmer tankar på totalt 120m3

-STV byggnad med HSP STV, nollpunktsbildare, LSP STV

-Släckanläggning i containrar och STV hus

-Ombyggnader i den befintliga anläggningen inne på verket

-Pilothus på ca 180m2

-Ny väg på ca 2000m2

-Markarbete

Helsingborgs Sjukhus

Nyheter, Referenser / Projekt

Våren 2017 färdigställdes den först etappen i ett stort projekt på Helsingborgs Sjukhus. För oss innebar det leverans av en temporär reservkraftsanläggning innehållande 2st 2,5MVA aggregat i container, 2st förrådstankar, en container med HSP ställverk för reservkraften, byte av automatik på ett befintligt aggregat samt installation av ett nytt gemensamt styrsystem. Denna etapp var för att i nästa steg kunna demontera två befintliga aggregat samt riva en byggnad för att göra plats till ny teknikbyggnad

Bravida valde Olssons som leverantör även för etapp 2 som innebär ytterligare 2st 2,5MVA aggregat som placeras i ny teknikbyggnad. När lasten på Sjukhuset har flyttats över till det nya ställverket kommer aggregaten från etapp 1 att demonteras och monteras in i den nya byggnaden. Sjukhuset kommer ha en total reservkrafts effekt på 10MVA LTP effekt.