Karolinska Institutet

Nyheter, Referenser / Projekt

2011 byggdes en ny mottagningsstation till området, i samband med det skulle en befintlig station rivas för att göra plats till nya byggnader. Vi fick då uppdraget att flytta reservkraften från den station som skulle rivas till den nya stationen. I samband med detta skulle även automatiken bytas

Under slutet av 2019 tog kunden kontakt med oss eftersom de höll på att ”växa” ur reservkraften i ovan nämnda station. Effekt behovet skulle öka ganska kraftigt på kort tid så för att lösa den akuta bristen på reservkraft hyrde vi in ett aggregat som vi integrerade ihop med de två befintliga.

Parallellt arbetade vi tillsammans med kundens konsulter fram en lösning på en ny reservkraft och modifiering av byggnaden för att kunna maximera aggregatstorleken till ett så kostnadseffektivt värde som möjligt. Förutom det uppenbara med golv arean  hade vi ett 60m långt avgasrör som fick beräknas om på ett antal motorer så mottrycket inte blev för högt. Det fanns även begränsningar i hur mycket hålen i fasad kunde tas upp som både påverkade luftflöde, ljudkrav och transport öppning.

Det blev 2st 700kVA aggregat, en ny förrådstank, nya ljuddämpare, spjäll och ljudbekämpning på till och frånluft. Automatiken valde vi att behålla men skickas ned till oss när de befintliga aggregaten demonterats för komplettering av kommunikationskort samt provning ihop med de nya aggregaten.

Under själva bytet av reservkraften hyrs ytterligare två aggregat in för att ha fortsatt tillräcklig reservkrafts kapacitet och redundans.

Universitets Sjukhuset UMAS i Malmö

Nyheter, Referenser / Projekt

Regionfastigheter valde Olssons som entreprenör för byte av automatik på den befintliga reservkraften som levererades runt 2001-2002.

I projektet ingår att byta automatik på 8st reservkraftsaggregat samt 2st gemensamma automatikskåp. Hela bytet ska göras med Sjukhuset i full drift och utan minskad redundans på reservkraften.

Sydvatten Ringsjöverket

Nyheter, Referenser / Projekt

Under 2010 bytte vi automatik på de två aggregat som är installerade på Ringsjöverket, aggregaten installerades 1990.

Vi har nu fått förtroendet att byta ut dessa två aggregat mot tre nya lite större aggregat på 835kVA. Dels pga. åldern på de befintliga samt  för att öka redundansen på reservkraftsanläggningen.

I projektet ingår även komplettering av STV fack, utbyte av allt kablage m.m.

Eftersom det skapar stora problem för Sydvattens process om vattenverket står spänningslöst i mer än 15min hyrs temporär reservkraft in som automatiskt startar vid ett eventuellt strömavbrott för att säkra anläggningen under tiden ombyggnaden genomförs.

Ystad Sjukhus

Nyheter, Referenser / Projekt

Regionfastigheter valde Olssons som entreprenör av ny kraftförsörjningsanläggning. 

I projektet ingår

-Grundlig översyn och automatikbyte på 3st 1,4MVA aggregat.

-Installation av reservkraft med kringutrustning i ny byggnad

-Nytt HSP ställverk

-Nytt laststyrsystem

-Demontering av befintlig reservkraft, STV, tankar, kontrollutrustning etc.

-Ombyggnad och kompletteringar i befintliga understationer

Sydvatten Vomb

Nyheter, Referenser / Projekt

Sydvatten har tecknat avtal på en ny reservkraftsanläggning till vattenverket i Vomb utanför Veberöd.

Entreprenaden omfattar förutom 4st reservkrafts containrar på 1,5MVA med stepup transformatorer till 22kV, samt:

-Ett tankhus som rymmer tankar på totalt 120m3

-STV byggnad med HSP STV, nollpunktsbildare, LSP STV

-Släckanläggning i containrar och STV hus

-Ombyggnader i den befintliga anläggningen inne på verket

-Pilothus på ca 180m2

-Ny väg på ca 2000m2

-Markarbete

Helsingborgs Sjukhus

Nyheter, Referenser / Projekt

Våren 2017 färdigställdes den först etappen i ett stort projekt på Helsingborgs Sjukhus. För oss innebar det leverans av en temporär reservkraftsanläggning innehållande 2st 2,5MVA aggregat i container, 2st förrådstankar, en container med HSP ställverk för reservkraften, byte av automatik på ett befintligt aggregat samt installation av ett nytt gemensamt styrsystem. Denna etapp var för att i nästa steg kunna demontera två befintliga aggregat samt riva en byggnad för att göra plats till ny teknikbyggnad

Bravida valde Olssons som leverantör även för etapp 2 som innebär ytterligare 2st 2,5MVA aggregat som placeras i ny teknikbyggnad. När lasten på Sjukhuset har flyttats över till det nya ställverket kommer aggregaten från etapp 1 att demonteras och monteras in i den nya byggnaden. Sjukhuset kommer ha en total reservkrafts effekt på 10MVA LTP effekt.